FG VarmepumpenVärmepumpen – miljövänlig, ekonomisk och energibesparande uppvärmningsteknik

Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den gratisenergin tas idag tillvara. Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant.

Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom
I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset. Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil (strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rörsystem. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform.

Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t.ex. vid +100°C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120°C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80°C. Köldmedierna i värmepumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras då trycket ändras. Deras kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40°C vid atmosfärtryck. Därför kan de användas även vid låga temperaturer hos värmekällan.

(Källa: Svenska Värmepumpsföreningen)

 

Så fungerar en värmepump i ditt hus
Värmepumpen överför lagrad värmeenergi som omger oss in till ditt hus. För att utföra denna process använder värmepumpen ett köldmedium vilket alltid är några grader lägre än sin omgivning där energin hämtas. Mängden energi som absorberas från omgivningen komprimeras sedan av värmepumpens kompressor för sedan att överföras till inomhusluften, radiatorvattnet eller tappvarmvattnet.

Energibesparing
Hur mycket energi du sparar beror på flera faktorer. Dimensionering i förhållande till var i landet du bor, hur bra huset är isolerat, vilket uppvärmningssystem du har samt vilken typ av värmepump du väljer. Vid val av luft/luft värmepump är förutom ovan nämnda faktorer även husets planlösning avgörande för besparingen. En värmepumpen kan sänka dina uppvärmningskostnader upp till 60%.

Val av värmepump...
Vilken typ av värmepump du skall välja beror på vilket uppvärmningssystem du har i huset och om du vill värma upp endast huset eller också tappvarmvattnet. En luft/luft värmepump värmer endast upp inomhusluften medans övriga typer av värmepumpar värmer både huset och tappvarmvattnet. Har du direktverkande el är luft/luft värmepump ett mycket prisvärt alternativ på samma sätt som luft/vatten om du har vattenburet system i huset.

Luftvärmepump som underhållsvärme.
Går du i tankarna att skaffa en luftvärmepump till fritidshuset eller någon annan fastighet, med avsikt att köra underhållsvärme (ca 10°C), är det bra att veta följande:
 
Luftvärmepumpen får som alltid annars endast räknas som ett komplement till befintliga värmekällor. Det måste alltid finnas ytterligare värmekällor som kan bibehålla inställd temperatur, till exempel när det blir mycket kallt ute och luftvärmepumpen inte klarar av hela energibehovet, eller om ett eventuellt fel skulle uppstå med luftvärmepumpen.
 
Vid sänkning av inomhustemperaturen sjunker även luftfuktigheten och vid 10°C är luftens mättnadsvärde 9,4g vatten per m3. Har man då 50m2 med normal takhöjd 2,4m kan man alltså ha hela 1128 gram vatten i luften. Vatten vilket kondenserar mot kallare ytor som till exempel fönster. Det är därför mycket viktigt att ventilationen är tillräcklig. För dåligt ventilerade utrymmen riskerar kondensutfällning med fuktskador och mögelangrepp som följd. Luftvärmepumpen ersätter inte ventilationen utan den cirkulerar bara den redan vattenmättade luften.
 
Luftvärmepumpen fungerar annorlunda vid lågtemperaturdrift kontra normaldrift. Inomhusdelens fläkt går med förutbestämd hastighet vilket inte går att reglera. Likaså går fläkten även när utomhusdelen behöver avfrostas. Orsaken till det är att inomhusdelen, till skillnad från vid normal värmedrift, inte kan tillgodose tillräcklig energi genom konvektion, utan fläkten måste vara igång. Avfrostningscykeln kan även bli längre och avfrostningsintervallerna allt tätare. Allt beror på den uppvärmda ytans säkerställda temperatur, hur bra ytan är isolerad samt hur bra utomhusdelen är skyddat framförallt mot vind och snödrev. Sjunker temperaturen inomhus under inställda 10°C klarar inte luftvärmepumpen avfrostningarna vilket leder till att utomhusdelen snabbt isar ihop och riskerar frysa sönder.
 
Vidare måste man vara medveten att underhållsvärme inte alltid är ekonomiskt försvarbart. Avfrostningarna blir längre och krävs allt oftare, den förtjänst man har av att köra låg temperatur förbrukas om man ofta besöker fastigheten och då kräver temperaturhöjningar. Energiförbrukningen för att höja temperaturen från 10°C till 22°C är betydligt högre an att höja från till exempel 16°C.

Garanti
Att våra produkter håller hög klass är vår femåriga garanti ett gott tecken på. Sedan 2007 erbjuder FG Nordic sina kunder marknadens första heltäckande 5-årsgaranti* vilket innebär att både material- och arbetskostnad ersätts.
Vid en eventuell reklamation kontaktar du återförsäljaren eller installatören som registrerar reklamationsärendet hos FG Nordic.
För den 5-åriga garantins giltighet krävs det att installationen utförts av certifierad installatör samt att installationen registrerats hos FG Nordic inom 2 veckor från installationstillfället.

*Den 5-åriga heltäckande garantin gäller ej Hidros, MTA, Fujitsu Monoblock eller Impromat.

Skötsel
Har du en luft/luft värmepump är skötseln av inomhusdelen väldigt viktig för värmepumpens funktion och prestanda.
• Dammfiltren rengörs vid behov, i vanliga fall varannan månad.
• I dammiga, rökiga eller på annat sätt smutsiga lokaler krävs tätare intervaller. Inomhusdelens värmeväxlare bör också rengöras med 2 års intervaller.
• Använd endast icke alkaliska rengöringsmedel som sprejas direkt in i värmeväxlaren. Skölj sedan med rikliga mängder rent vatten och kör sedan värmepumpen som luftkonditionering. Då rinner all smuts ut genom kondensslangen.
• Utomhusdelen behöver ingen rengöring av värmeväxlaren i vanliga fall men om den utsätts för mycket smuts från tung trafik o dyl. i städerna är det rekommenderat att köra samma metod som för inomhusdelen. Skölj först med rent vatten, använd sedan icke alkaliskt rengöringsmedel och skölj sedan av med rent vatten igen. I övrigt är det viktigt att avlägsna löv och annat som fastnar i utomhusdelen.
• Se även till att hålla rent runt om utomhusdelen på vintern samt att slå bort eventuella istappar som bildas.

Rotavdrag
Villaägare och bostadsrätts-innehavare får vid installation av värmepump göra ett skatteavdrag med 30 % på arbetskostnaden. Material får inte räknas in och företaget som anlitas skall ha F-skattsedel. Läs mer om ROT-avdrag hos Skatteverket

_________________________________

FG NORDIC MEDLEMSFÖRETAG:

Kvi Logo Web